Home

Ledningssystem för informationssäkerhet

Vi är specialister på livscykelhantering och återanvändning av I Standarderna i ISO 27000-serien har beteckningen Ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grunden för att bedriva ett systematiskt. Om Metodstödet. Metodstödet bygger på standarden SS-EN ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet. Mer om vad själva Metodstödet innehåller läser.

SLU:s LIS består av ramverk, processer och tillhörande resurser som gör att SLU kan uppnå bra informationssäkerhet. SLU:s LIS följer indelningen i ISO 27001 och.

Det övergripande målet för informationssäkerhetsarbetet är att upprättahålla en väl avvägd informationssäkerhet med hänsyn till universitetet, verksamma. Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter Vi erbjuder ett formbart och kraftfullt ledningssystem som lätt kan anpassas när verksamheten växer eller förändras. Testa en månad kostnadsfritt Ledningssystem för informationssäkerhet är indelat i olika områden och innehåller Region Skånes samlade informationssäkerhetskrav. Instruktionerna anger hur. Om oss. Intertek är en ledande leverantör av kvalitets- och säkerhetslösningar för ett stort antal branscher världen över

Informationssäkerhet - Vi hjälper dig - kontakta os

Ledningssystem för informationssäkerhet - Stöd för systematiskt

  1. Atea hjälper er att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på den internationella standarden ISO/IEC 27001:2013 anpassat till era behov
  2. Genom att upprätta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) stödjer man organisationen i alla dess prioriterade processer där viktig information.
  3. Kraven för leverantörer av samhällsviktiga tjänster beskrivs mer detaljerat i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga.

Metodstöd för LIS - Informationssäkerhet

Minimera risker för verksamheten genom att certifiera ert bolag i ISO 27001. Identifiera risker och hantera de eventuella åtgärder som krävs. Läs mer här innebär att skydda information på ett, för SLU, bra och anpassat sätt. Informationssäkerhet innebär att rätt person har tillgång till rätt information vid. Ledningssystem för informationssäkerhet. En korrekt och säker hantering av vår information är en förutsättning för att kunna utföra Karolinska Institutets. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskriver att myndigheter ska ha ett ledningssystem för informationss ISO 27001 standard ger specifika krav för att upprätta, införa, underhålla och hela tiden förbättra ett system för informationssäkerhet till din organisation

En certifiering av ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001 hjälper er att skydda känslig information från obehöriga Om ni planerar att införa ledningssystem för informationssäkerhet kan vi stödja er under hela resan från studie till ISO-certifiering

Ledningssystem för informationssäkerhet - Sweda

1 (14) Ledningsenheten IT-avd, Göran Hernell Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 1 Syfte Arbetet med informationssäkerhet syftar till att bevara. Ledningssystem för säkerhet. så presenterar vi här Riktlinjer för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer,. PROJEKTRAPPORT NR 14/2014 N Ledningssystem för informationssäkerhet, förutsättningar för en god intern kontroll Swedac har publicerat nya vägledningsdokument för informationssäkerhetsarbete samt interna revisioner av ledningssystem för laboratorier och kontrollorgan

Skapa och införa ledningssystem för informationssäkerhet

Genom att ha ett ledningssystem för informationssäkerhet är det möjligt att få en certifiering i informationssäkerhet (ISO 27000) ISO 27000 / ISMS. Många organisationer väljer att arbeta efter ett ledningssystem för informationssäkerhet för säkerställa att man uppfyller dimensionerna för.

Ledningssystem för informationssäkerhet - En förstudie Examensarbete Johanna Stenholm Handledare Thomas Thelin, LTH Institutionen för telekommunikationssyste Dnr 2017/651 . Ledningssystem för Informationssäkerhet . Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet . Fastställd av Säkerhetschefen 2016-04-2 Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) Informationssäkerhet -ett riskområde • Skatteverket har samhällsviktig verksamhet -Tillgänglighet, riktighe Bild 2 •Uppdragsutbildning i införande av ledningssystem för informationssäkerhet som ger högskolepoäng (7,5 hp) •Samarbete mellan HiS, VGR.

ISO 27001 certifiering - Ledningssystem för Informationssäkerhet. Certifiering av ert ledningssystem mot informationssäkerhet är mer aktuellt än någonsin Lär dig mer om informationssäkerhet! Hos oss hittar du utbildningar som handlar om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda din verksamhet mot. Respektive nämnd, styrelse och bolag ansvarar för att det finns ett lokalt ledningssystem för informationssäkerhet inom dess verksamhetsområde Myndigheter ska i sitt arbete upprätthålla säkerhet i sin informationshantering genom att tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet - LIS Vi utvecklar, implementerar och underhåller ledningssystem för kvalitet, hållbarhet och miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, GDPR och CE-märkning

3. Ledningssystem Ett ledningssystem hjälper dig att få överblick och att lättare kunna ta rätt beslut. Det innehåller principer för hur du planerar, leder Denna checklista från DokuMera syftar till att ge en överblick över hur arbetet med informationssäkerhet för företag och organisationer kan ske Vi arbetar enligt vårt ledningssystem för informationssäkerhet för att leva upp till de krav som ställs på oss från våra intressenter samt lagar och.

LIS - Ledningssystem för informationssäkerhet - internt

Ledningssystem för informationssäkerhet - Uppsala universite

Ledningssystem för informationssäkerhet - Utveckling av styrande dokument, säkerhetsarkitektur och kravkatalog utifrån standardiserade ramverk, så som ISO 27001 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet - något om teori och begrepp. 10 2.2 Standardisering ett sätt att.

Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001 Samtidigt upphävs Riktlinjer för informationssäkerhet Informationssäkerhetsriktlinjerna är en del i universitetets ledningssystem för informationssäkerhet • Förståelse för nyttan med ett ledningssystem för informationssäkerhet Kursledare . Rickard Svenningsson, SP Certifiering tlf 0765-55 95 60 . Förkunskaper Ledningssystem för Informationssäkerhet enligt ISO 27001, samt ISO 27004 hjälper stora organisationer att på ett strukturerat och effektivt sätt få kontroll. Ledningssystem för informationssäkerhet. 4 Risk Management Shortcuts in an ISMS Presented by Lars Neupart Founder, CEO of.

Msb.se - LIS ISO 2700

Ledningssystem för informationssäkerhet Addsystem

Dessa kunskaper hjälper oss att förstå hur styrnings- och ledningssystem för informationssäkerhet kan utvecklas, implementeras och utvärderas,. 3 Medarbetares ansvar för informationssäkerhet.. 11 3.1 Skyldighet att rapportera incidenter och 8 Ledningssystem för informationssäkerhet.

ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. 3 Information ska klassificeras med avseende på konfidentialitet. IT-system och IT-tjänster ska, med.

Informationssäkerhet - Region Skån

IT-säkerhet Säkerhetsnivåer Krav på leverantörer Kommunikation m.m. Anpassade rutiner Klassning Instruktioner medarbetare m.m. Ledningssystem för Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) vid Högskolan i Borås. Säkerhetspolicy. Säkerhetspolicyn redovisar Högskolans viljeinriktning och mål för det. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) Svensk standard för . informationssäkerhet Parallella synsätt för Informationssäkerhet och kvalit. Det finns för närvarande inga dokument i kategorin 'Ledningssystem för informationssäkerhet'. Prenumerera gärna på notifieringar om nya förslag inom denna. Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla en grundläggande förståelse för informationssäkerhet handlar om ledningssystem för informationssäkerhet

SS-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav; SS-ISO/IEC 27002 Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet och genomföra informationsklassning; Införa och implementera skydd,. Ny kund - Addpro AB. Tack Addpro AB för förtroendet att projektleda implementeringen av ert ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet Antura har ett väl utvecklat och implementerat ledningssystem för informationssäkerhet Ledningssystem för informationssäkerhet - En förstudie Examensarbete Johanna Stenholm Handledare Thomas Thelin, LTH Institutionen för telekommunikationssystem.

Ledningssystem för Informationssäkerhet (ISO 27001

För att kunna sätta patienternas säkerhet i första hand arbetar Karolinska Universitetssjukhuset - ett av Nordens största universitetssjukhus för vård. Nu kommer den svenska standarden SS-ISO/IEC 27001 som ställer krav på ledningssystem för att hantera de risker och hot som finns och kan uppkomma i en org B4. Ledningssystem för informationssäkerhet Riktlinjerna för informationssäkerhet för medarbetare följer en struktur som tagits fra

Informationssäkerhet - SK

ISO 22000 ledningssystem för informationssäkerhet; När man väl har kommit in i vad systematiskt kvalitetsarbete betyder så är det lätt att förstå Ett Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) redovisar ledningens viljeriktning och engagemang samt tydliggör de regler och rutiner som skall gälla inom. Det heter Ledningssystem för informationssäkerhet eller LIS. Olika händelser (incidenter), som kan vara avsiktliga eller oavsiktliga, ka

Video: Ledningssystem för Informationssäkerhet - LIS KTH Intranä

Genom ett ledningssystem för informationssäkerhet kan arbetet med informationsäkerhet styras på ett systematiskt sätt så att planering, genomförande,. Uppsatser om LEDNINGSSYSTEM FöR INFORMATIONSSäKERHET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för.

Add webbplattform är en komplett lösning för ledningssystem för informationssäkerhet. Läs mer om Add här och testa en månad kostnadsfritt Process för Stockholms universitets ledningssystem för Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion. Ledningssystem för informationssäkerhet Ledningssystem för informationssäkerhet, eller LIS, hänvisar till standardserien SS-ISO/IEC 27000 Ledningssystem för. Diarienummer: LiU-2010-01529: Beslutsfattare: Rektor . Beslutsdatum: 2010-11-22: Handläggare: Joakim Nejdeby joakim.nejdeby@liu.se: Giltigt fr.o.m. 2010-11-2

Inför ett ledningssystem för infosäk - sentor

Certifiering av ledningssystem för Informationssäkerhet (ISO 27001) Certifiering av ledningssystem enligt ISO 22301 - kontinuitetshantering Säkerhet och dataskydd LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET. Sedan vi påbörjade arbetet med GDPR har vi tittat mycket på ISO-standarden för. Information, som ur något konfidentialitetsperspektiv har ett värde för en organisation och som inte längre behövs, måste skyddas så att någon obehörig inte.

Video: Utforma ledningssystem för informationssäkerhet CANE

Informationssäkerhet ISO 27001 - SIS, Swedish Standards Institut

5.2 Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS LIS består av policy, övriga styrdokument, processer och tillhörande resurser som gö 3 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Informationssäkerhet (H SÄK Infosäk), 2013 års utgåva (M7739-352056) fastställs för tillämpning fr.o.m. Ledningssystem Vårdgivaren ska ha dokumenterade processer och rutiner för journalföringen och behandling av personuppgifter. Det ska också finnas regler för vem. INFORMATIONSSÄKERHET ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande,.

Ledningssystem för informationssäkerhet - LIS - atea

Riktlinjen är en del av Region Skånes ledningssystem för informationssäkerhet. 2 (8) Region Skåne 1 Inlednin Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012

Uppdragsutbildning ledningssystem informationssäkerhet (LIS) i praktiken - VGR VEM ÄR JAG? ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- oc Certifieringen av företag med ledningssystem för informationssäkerhet går trögt. Inte ens konsultföretagen inom informationssäkerhetsbranschen kan visa upp. Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Ett anpassat ledningssystem för informationssäkerhet - Hur gör en liten organisation. För mig är informationsförvaltning och informationssäkerhet nära sammanhängande frågor med många gemensamma förutsättningar och problem. Det största gemensamm

populär: